Zaregistrujte sa cez online registračný systém ako aktívny účastník. Po registrácii budete môcť zaregistrovať svoj abstrakt cez rovnaký systém. Prednášajúci neplatí registračný poplatok. Táto podmienka neplatí pre spoluautorov, tí sú vnímaní ako štandardný pasívny účastník.

Odborná komisia dôsledne vyberá a schvaľuje zaregistrované príspevky / abstrakty. Schválené abstrakty budú uverejnené v plnohodnotnej registrovanej publikácii: Zborník abstraktov Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2024.

V rámci prezentácie Vás žiadame nepoužívať komerčné názvy liekov a liečebných preparátov. V prezentácii nesmie byť použitý názov komerčnej spoločnosti vyrábajúcej alebo distribuujúcej lieky a liečebné preparáty, pokiaľ to nie je firemná prezentácia.

Prednášajúcemu, ktorému bola prednáška schválená a zaradená do programu, vyplýva povinnosť v prípade neočakávaných skutočností zaslať za seba adekvátnu náhradu / prednášajúceho, ktorý má úplné informácie o prednáške a je plne kvalifikovaný odpovedať na otázky vyplývajúce z diskusie.

Všetky prednášky musia byť zaregistrované prostredníctvom on-line registračného systému najneskôr do 25. februára 2024. Vezmite prosím na vedomie, že abstrakty zaslané faxom alebo poštou nebudú akceptované.

Odborná komisia Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie posúdi zaregistrované abstrakty a všetci autori, budú informovaní o zaradení / nezaradení prednášky do programu najneskôr do 3. marca 2024 e-mailom.

 

 

Prednáška musí obsahovať

 • meno prezentujúceho autora je uvedené ako prvé
 • mená spoluautorov s názvom organizácií
 • stručné zdôvodnenie publikovania kazuistiky
 • základné (anonymné) údaje o pacientovi, hlavné ťažkosti/symptómy, podstatné a relevantné anamnestické údaje, príznaky, údaje z fyzikálneho vyšetrenia
 • zhodnotenie a vysvetlenie podstatných a relevantných nefyziologických nálezov klinických, laboratórnych a prístrojových vyšetrení
 • prínos pre klinickú prax a výskum
 • môže obsahovať tabuľky, grafy a obrázky, videá z vyšetrení, diagnostických a terapeutických postupov
 • máte jedinečnú možnosť zapojiť poslucháčov do Vašej prednášky prostredníctvom hlasovacích zariadení. Počas prednášky môžete položiť otázku na ktorú Vám auditórium odpovie a tým Vám aj priblíži svoj odhad a porozumenie Vašej prednášky
 • pri kazuistike sa nesmú uvádzať žiadne údaje, na základe ktorých možno identifikovať pacienta
 • pre nevyhnutné fotografie, je potrebné získať informovaný súhlas pacienta, alebo upraviť fotografiu tak, aby sa zachovala jeho anonymita
   

 

Vezmite prosím na vedomie

 • termín pre ukončenia registrácie prednášok je 25. februára 2024
 • termín pre ukončenie schvaľovania prednášok odbornou komisiou je 3. marca 2024
 • organizačný výbor si vyhradzuje právo zaradiť schválené prednášky do ľubovoľného bloku
 • prednášky, ktoré nespĺňajú požadované náležitosti budú zamietnuté
 • autori prihlásených prednášok budú informovaní o jej zaradení do programu e-mailom
 • všetci autori prednášok sa musia registrovať cez on-line registračný systém
 • autori, ktorých prednášky boli zaradené do programu sú oslobodení od platenia registračných poplatkov
 • prednášky so súhlasom autora budú nahrávané a tento záznam bude po skončení uverejnený na webstránke www.kazuistika.sk