Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Pokyny k registrácii príspevkov

Zaregistrujte sa cez online registračný systém ako aktívny účastník. Po registrácii budete môcť zaregistrovať svoj abstrakt cez rovnaký systém.

Odborná komisia dôsledne vyberá a schvaľuje zaregistrované príspevky / abstrakty. Schválené abstrakty budú uverejnené v plnohodnotnej registrovanej publikácii: Zborník abstraktov Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2022.

V rámci prezentácie Vás žiadame nepoužívať komerčné názvy liekov a liečebných preparátov. V prezentácii nesmie byť použitý názov komerčnej spoločnosti vyrábajúcej alebo distribuujúcej lieky a liečebné preparáty, pokiaľ to nie je firemná prezentácia.

Prednášajúcemu, ktorému bola prednáška schválená a zaradená do programu, vyplýva povinnosť v prípade neočakávaných skutočností zaslať za seba adekvátnu náhradu / prednášajúceho, ktorý má úplné informácie o prednáške a je plne kvalifikovaný odpovedať na otázky vyplývajúce z diskusie.

Všetky prednášky musia byť zaregistrované prostredníctvom on-line registračného systému najneskôr do 1. marca 2022. Vezmite prosím na vedomie, že abstrakty zaslané faxom alebo poštou nebudú akceptované.

Odborná komisia Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie posúdi zaregistrované abstrakty a všetci autori, budú informovaní o zaradení / nezaradení prednášky do programu najneskôr do 14. marca 2022 e-mailom.

 

 

Prednáška musí obsahovať

 • meno prezentujúceho autora je uvedené ako prvé
 • mená spoluautorov s názvom organizácií
 • stručné zdôvodnenie publikovania kazuistiky
 • základné (anonymné) údaje o pacientovi, hlavné ťažkosti/symptómy, podstatné a relevantné anamnestické údaje, príznaky, údaje z fyzikálneho vyšetrenia
 • zhodnotenie a vysvetlenie podstatných a relevantných nefyziologických nálezov klinických, laboratórnych a prístrojových vyšetrení
 • prínos pre klinickú prax a výskum
 • môže obsahovať tabuľky, grafy a obrázky, videá z vyšetrení, diagnostických a terapeutických postupov
 • máte jedinečnú možnosť zapojiť poslucháčov do Vašej prednášky prostredníctvom hlasovacích zariadení. Počas prednášky môžete položiť otázku na ktorú Vám auditórium odpovie a tým Vám aj priblíži svoj odhad a porozumenie Vašej prednášky
 • pri kazuistike sa nesmú uvádzať žiadne údaje, na základe ktorých možno identifikovať pacienta
 • pre nevyhnutné fotografie, je potrebné získať informovaný súhlas pacienta, alebo upraviť fotografiu tak, aby sa zachovala jeho anonymita
   

 

Vezmite prosím na vedomie

 • termín pre ukončenia registrácie prednášok je 1. marca 2022
 • termín pre ukončenie schvaľovania prednášok odbornou komisiou je 14. marca 2022
 • organizačný výbor si vyhradzuje právo zaradiť schválené prednášky do ľubovoľného bloku
 • prednášky, ktoré nespĺňajú požadované náležitosti budú zamietnuté
 • autori prihlásených prednášok budú informovaní o jej zaradení do programu e-mailom
 • všetci autori prednášok sa musia registrovať cez on-line registračný systém
 • autori, ktorých prednášky boli zaradené do programu sú oslobodení od platenia registračných poplatkov
 • prednášky so súhlasom autora budú nahrávané a tento záznam bude po skončení uverejnený na webstránke www.kazuistika.sk