Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

4. Slovenský FESTIVAL KAZUISTÍK® z pediatrie

V dňoch 26. a 27.03.2011 sa v kongresovej sále hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnil už 4. Slovenský festival kazuistík z pediatrie, ktorý bol zároveň Dňom Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Podujatie organizovala Detská fakultná nemocnica v Košiciach a II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN. Po úspechu predchádzajúcich 3. ročníkov Slovenského festivalu kazuistík z pediatrie, ktoré sa konali v Košiciach v marci roku 2008, v Dolnom Smokovci v marci 2009 a v Žiline v roku 2010, to bola ďalšia z odborných akcií, ktoré odborná verejnosť požaduje a rada sa ich zúčastňuje a čom svedčia i vysoké počty účastníkov.
V Európskej charte práv pacienta, v časti "Právo pacienta na bezpečnosť" sa uvádza: „Lekári musia vedieť predchádzať rizikám omylu sledovaním prípadov, ktoré sa prihodili, a priebežnými školeniami.“ Festival kazuistík považujeme aj za takúto aktivitu s následným benefitom pre lekárov i pacientov.
Slávnostné otvorenie viedol odborný garant podujatia doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., ktorý privítal významných hostí ako bol prof. MUDr. V. Mihál, CSc., prednostu Detskej kliniky z FN Olomouc a viacerých jeho kolegov z Moravy, medzi ktorými nechýbal Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., mim. prof., z Ostravy, ale aj ďalších hostí ako doc. MUDr. K. Furkovú, CSc., mim. prof. prednostku Detskej kliniky A. Getlíka SZU v Bratislave. prezidenta Slovenskej lekárskej komory doc. MUDr. Milana Dragulu, CSc., mim. prof., hlavného odborníka MZ SR pre pediatriu prof. MUDr. Peter Bánovčina, CSc., 
Medzi pozvanými hosťami boli aj krajskí odborníci a celoslovenskí hlavní odborníci MZ SR a v auditóriu boli tiež viacerí primári detských oddelení z celého Slovenska, i niektorí lekári z Českej republiky. Ďalší významní odborníci ako napr. prof. MUDr. S. Dluholucký, PCSc., prof. MUDr. K. Králinský, PhD., ktorí stimuláciou svojich kolegov alebo umožnením aktívnej účasti svojich spolupracovníkov sa podieľali na veľmi dobrej odbornej a spoločenskej úrovni tohto podujatia.
Významným faktom je, že sa týchto kauzistických festivalov pravidelne zúčastňujú i pracovníci ÚDZS, čo si organizátori veľmi cenia. Ich práce odzneli v spoločnom bloku a dali tak možnosť k bohatej diskusii, kde odzneli pohľady „z dvoch strán tej istej mince“. Samotné prezentované práce i následná diskusia obohatili obe strany. Ďalším pozitívom bola aj oficiálna spoluúčasť Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast. Aj takto sa darilo naplniť motto podujatia „dajme hlavy dokopy“.
Na konferencii bolo oficiálne zaregistrovaných vyše 490 účastníkov, ktorých pracoviská pokrývali takmer celé Slovensko, veľkú časť Moravy a Čiech. V 40 prezentáciách, rozdelených do 7. blokov boli obsiahnuté prakticky všetky hlavné oblasti detského lekárstva (od novorodeneckého obdobia po adolescenciu). Jednotlivé predsedníctva veľmi efektívne a precízne viedli svoje bloky a moderovali často zaujímavú diskusiu.
Abstrakty prezentácií vyšli tlačou ako Zborník abstraktov, ktorý bol k dispozícii všetkým účastníkom. S odstupom času by mali byť dostupné aj na webovej stránke www.kazuistika.sk.
Interaktívnemu spôsobu prezentácií napomáhalo aj použitie hlasovacích bezdrôtových zariadení, ktoré mohli účastníci využiť pri otázkach kladených prednášajúcimi vo viacerých prezentáciách. O záujme odbornej verejnosti o program svedčí napr. aj fakt, že v sobotu ráno na úvodnej prednáške bolo v sále vyše 130 účastníkov.
Poverený organizátor podujatia, firma PAMIDA International, s.r.o.,  (www.pamidainternational.com), prevádzkuje doménu (www.kazuistika.sk), prostredníctvom ktorej sa mohli záujemcovia dozvedieť všetky podstatné a aktuálne informácie o príprave konferencie, mohli sa cez webové rozhranie prihlasovať a zasielať abstrakty i zálohovať svoje prezentácie. V súčasnosti sú tam uverejnené aj webové rozhrania pre ďalšie kazuistiky a to z gynekológie a pôrodníctva a z internej medicíny. Zároveň sú dostupné informácie z predchádzajúcich ročníkov pediatrických kazuistík. Elektronicky prebiehala i registrácia príspevkov a recenzné konanie.
Súčasťou programu bola i vopred ohlásená súťaž o najlepšiu odbornú prezentáciu festivalu, ktorú udeľoval Vedecký výbor festivalu a výsledky boli vyhlásené v závere podujatia. Poradie autorov a prác, ktoré vyhodnotil vedecký výbor konferencie je nasledovný: 1. Miškovská, M., Ostró, R., Melter, J., Fábry, J., Vojtušová, Z. (Dolný Smokovec, Košice): Vzácna príčina komplikácie po BCG vakcinácii. 2. Vojtková, J., Čiljaková, M., Mišovicová, N., Kecerová, M., Michnová, Z., Vojarová, L., Klabníková, K., Bánovčin, P. (Martin, Dolný Kubín): Prečo súrodencov s deficitom rastového hormónu a výškou pod 4SD neliečime? 3. Paclová, M., Nogolová, A., Slaný, J. (Ostrava, ČR): Zelená víla. 4. Fabianová, M., Bician, P., Bieliková, S., Hálová, K., Novotný, J., Menšíková, J., Mikšíková, I. (Banská Bystrica): Neobvyklá príčina patologickej fraktúry femuru u 18-ročnej pacientky. 5. Kušnierová, I., Capová, J., Kočanová, V. (Košice): Raritný prípad kongenitálnej hypoplázie hornej končatiny s apláziou lakťového kĺbu.
Cenu za najlepšiu prednášku udeľuje auditórium tajným hlasovaním. Výhercom sa v roku 2011 stali nasledujúci autori s prezentáciami: 1. Tenora, J., Zápalka, M. (Prostějov, Olomouc, ČR): Domáci mazlíček vektorem leptospirózy. 2. Seligová, Z., Belušová, J. (Kežmarok): Simona a problémy okresnej nemocnice. 3. Miškovská, M., Ostró, R., Melter, J., Fábry, J., Vojtušová, Z. (Dolný Smokovec, Košice): Vzácna príčina komplikácie po BCG vakcinácii. 4. Gerová, R., Kuchta, M. (Sabinov, Košice): Čo sa skrývalo za „nevinnou“ bolesťou zápästia u 17-ročnej Ľubky? 5. Šimurka, P., Koleková, A. (Trenčín): Genitálne bradavice a podofylín – liečba a intoxikácia.
Ceny víťazom jednotlivých kategórii (kávovary Dolce Gusto) venovala spoločnosť Nestlé Nutrition Slovensko.
Prvý spoločenský večer po odbornom programe sa konal v reprezentačných priestoroch hotela Holiday Inn, kde celý festival prebiehal. Bol podfarbený dobrou hudbou (od ľudovej po džez), i všakovakými dobrotami.
Aj štvrtý ročník Slovenského festivalu kazuistík z pediatrie bol odborne a spoločensky úspešný a preto organizátori plánujú pokračovať v začatej tradícii a chystajú ďalší ročník 23. - 24. marca 2012, cez stránku www.kazuistika.sk sa tak včas budeme môcť zaregistrovať.
V súčasnosti, kedy je cítiť príznaky krízy, je potrebné oceniť prístup partnerských organizácií a firiem, ktoré podporili materiálne či finančne toto podujatie. Vďaka patrí firme Pamida International, ktorá po organizačnej stránke pripravila podujatie na profesionálnej úrovni porovnateľnej s medzinárodnými akciami. Spoločne dúfame, že sa v marci 2012 stretneme na 5. ročníku Slovenského festivalu kazuistík z pediatrie asi zase v Žiline.

MUDr. Eva Bálintová
Detská fakultná nemocnica
SNP 1
040 11 Košice