Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

5. Slovenský FESTIVAL KAZUISTÍK® z pediatrie

V dňoch 23. a 24.03.2012 sa v kongresovej sále hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnil už 5. ročník FESTIVALU KAZUISTÍK® z pediatrie, ktorý sa niesol s podtextom myšlienky „dáme hlavy dokopy“. Podujatie organizovala Detská fakultná nemocnica v Košiciach a II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN. Témy programu boli pestré a zahŕňali širokú oblasť pediatrie, čím znova zaujali účastníkov podujatia.

Slávnostné otvorenie viedol odborný garant podujatia doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., ktorý privítal významných hostí: prof. MUDr. T. Šagáta, CSc., dekana LF SZU v Bratislave a predsedu SPS, prof. MUDr. Petra Bánovčina, CSc., hlavného odborníka MZ SR pre pediatriu, doc. MUDr. Milana Dragulu, CSc., mim. prof., prezidenta Slovenskej lekárskej komory, MUDr. P. Krcha, PhD., riaditeľa DFN Košice a prednostu Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN, prof. MUDr. V. Mihála, CSc., prednostu Detskej kliniky FN Olomouc a viacerých kolegov z Moravy, medzi ktorými nechýbal prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., z Ostravy, ale aj ďalších významných hostí ako doc. MUDr. K. Furkovú, CSc., mim. prof. prednostku Detskej kliniky A. Getlíka SZU v Bratislave, prof. MUDr. K. Králinského, PhD., prednostu prodekana pre vedu, výskum a rozvoj FZ SZU, za spoluorganizátorov MUDr. Evu Vivodovú z ÚDZS a MUDr. I. Feketovú, PhD., MPH za AVLDD, tiež krajských a okresných odborníkov, primárov oddelení a ostatných hostí, najmä stále početnejších pediatrov z Českej republiky.

Ďalší vedúci pracovníci tiež stimuláciou svojich kolegov alebo umožnením ich aktívnej účasti sa podieľali na veľmi dobrej odbornej a spoločenskej úrovni tohto podujatia.
Ako sme už spomínali, významným faktom je, že sa týchto kauzistických festivaloch opakovane a pravidelne zúčastňujú i pracovníci ÚDZS, čo si organizátori veľmi cenia. Ich práce odzneli v spoločnom bloku a dali tak možnosť k bohatej, zaujímavej, pestrej a niekedy aj kontroverznej diskusii, počas ktorej odzneli pohľady „z dvoch strán tej istej mince“. Samotné prezentované práce i následná diskusia obohatili obe strany. Ďalším pozitívom bola aj oficiálna spoluúčasť Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast. Aj takto sa darilo naplniť motto podujatia „dajme hlavy dokopy“.

Na konferencii bolo oficiálne zaregistrovaných vyše 450 účastníkov, ktorých pracoviská pokrývali takmer celé Slovensko, veľkú časť Moravy ale aj Čiech, odzneli aj práce autorov pôsobiacich v Londýne či vo Viedni. V 69 prezentáciách, rozdelených do 7. blokov boli obsiahnuté prakticky všetky hlavné oblasti detského lekárstva (od novorodeneckého obdobia po adolescenciu, vrátane detských chirurgických odborov).

Jednotlivé predsedníctva veľmi efektívne a precízne viedli svoje bloky a moderovali často zaujímavú diskusiu a aktívni účastníci konferencie sa snažili disciplinovane dodržiavať stanovený čas prednášky, čo umožnilo odprezentovať taký veľký počet zaujímavých prác, bez závažnejších časových posunov.

Abstrakty prezentácií vyšli tlačou ako Zborník abstraktov s prideleným ISBN, ktorý bol k dispozícii všetkým účastníkom. S odstupom času by mal byť dostupný aj na webovej stránke podujatia: www.kazuistika.sk.

Interaktívnemu spôsobu prezentácií, ktoré sa využíva už od prvých ročníkov, napomáhalo aj použitie hlasovacích moderných elektronických zariadení (SMS správa, prostredníctvom Wi-Fi), ktoré mohli účastníci využiť pri otázkach kladených prednášajúcimi vo viacerých prezentáciách. O záujme odbornej verejnosti o program svedčí napr. aj fakt, že počas oboch dní a aj v sobotu až do ukončenia konferencie bol v sále vysoký počet účastníkov.

Poverený organizátor podujatia, firma PAMIDA International, s.r.o., (www.pamidainternational.com), prevádzkuje doménu (www.kazuistika.sk), prostredníctvom ktorej sa mohli záujemcovia dozvedieť všetky podstatné a aktuálne informácie o príprave konferencie, mohli sa cez webové rozhranie prihlasovať a zasielať abstrakty i zálohovať svoje prezentácie. V súčasnosti sú na tejto adrese uverejnené aj webové rozhrania pre ďalšie kazuistiky a to z gynekológie a pôrodníctva a z internej medicíny. Zároveň sú dostupné informácie z predchádzajúcich ročníkov pediatrických kazuistík. Elektronicky prebiehala i registrácia príspevkov a recenzné konanie.

Súčasťou programu bola tak, ako po minulé roky, súťaž o najlepšiu odbornú prezentáciu festivalu, ktorú udeľoval Vedecký výbor festivalu a výsledky boli vyhlásené v závere podujatia. Poradie autorov a prác, ktoré vyhodnotil vedecký výbor konferencie je nasledovný:

1. Kováčová, K., Valachová, I. (Banská Bystrica): Stačí diéta. 2. Urbančíková, I., Hudáčková, D. (Košice): Nezvyčajná kontraindikácia očkovania. 3. Mráz, M., Kainth, R. (Londýn, Anglicko): Akútna postreptokoková glomerulonefritída so zmenami na magnetickej rezonancii mozgu. 4. Chovancová, D., Pejhovská, Ľ., Pavliková, D., (Bratislava): Závažná hyperbilirubinémia novorodenca. 5. Okáľová, K., Stančoková, T. (Banská Bystrica): Syndróm opsoklonus – myoklonus (OMS), netradičná klinická manifestácia.

Cenu za najlepšiu prednášku, ktorú udeľuje auditórium tajným hlasovaním, získali v roku 2012 nasledujúci autori s prezentáciami: 1. Dzianová, M., Zoľák, V., Ľuptáková, A., Fedor, M., Nosáľ, S. (Martin): Závažná trauma veľkých dýchacích ciest spojená s dlhodobou desaturáciou. 2. Mráz, M., Kainth, R. (Londýn, Anglicko): Akútna postreptokoková glomerulonefritída so zmenami na magnetickej rezonancii mozgu. 3. Šašalová, Z., Lešková, L., Bálintová, E., Kuchta, M. (Košice): Záhadná fľaštička (chronická intoxikácia ortuťou). 4. Špániková, M. (Bratislava): Nenápadné príznaky.

Šťastie sa usmialo i na niekoľko registrovaných účastníkov, ktorí v záverečnom losovaní získali viaceré hodnotné vecné ceny, venované partnermi podujatia.

Spoločenský večer po odbornom programe sa konal v reprezentačných priestoroch hotela Holiday Inn, kde aj celý festival prebiehal. Bol podfarbený dobrou hudbou, všakovakými dobrotami čo prispelo tradične k výbornej nálade a atmosfére večera.

Tak ako doteraz všetky ročníky, aj piaty ročník Slovenského FESTIVALU KAZUISTÍK® z pediatrie, bol odborne a spoločensky úspešný a preto organizátori plánujú pokračovať v tradícii a chystajú ďalší ročník a to VI. v dňoch 22. - 23. marca 2013. Bližšie informácie nájdete na stránke www.kazuistika.sk, kde sa od jesene budeme môcť včas zaregistrovať. Organizátori totiž pre zachovanie úrovne podujatia optimalizujú počet pasívnych účastníkov (tak ako aj v tomto ročníku) a zároveň cestou programového a vedeckého výboru vyberajú limitovaný počet vhodných príspevkov.

V súčasnosti, kedy sú cítiť niektoré príznaky krízy aj v zdravotníctve, je potrebné oceniť prístup partnerských organizácií a firiem, ktoré podporili materiálne či finančne toto podujatie. Vďaka patrí firme Pamida International, ktorá po organizačnej stránke pripravila podujatie na profesionálnej úrovni porovnateľnej s medzinárodnými akciami. Spoločne dúfame, že sa v marci 2013 opäť stretneme na 6. ročníku Slovenského FESTIVALU KAZUISTÍK® z pediatrie zase v Žiline.

 

MUDr. Eva Bálintová
Detská fakultná nemocnica
SNP 1
040 11 Košice