Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Príhovor

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení hostia, milí priatelia,

všetkých Vás opäť srdečne vítame na jubilejnom, v poradí už 10. ročníku Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017, s podnázvom „Dáme hlavy dokopy“, ktorý sa koná v dňoch 24. - 25. marca 2017, opäť v Žiline v hoteli Holiday Inn.  

Garancia je aj znakom kvality a záštitu nad tohtoročným Festivalom KAZUISTÍK z pediatrie poskytli Česká pediatrická spoločnosť, Slovenská lekárska komora a Slovenská pediatrická spoločnosť, za spoluúčasti Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Aj touto cestou sa chceme poďakovať uvedeným inštitúciám za podporu, ale taktiež pozvaným rečníkom a ostatným významným účastníkom tohto jubilejného ročníka. Mohli sme pripraviť opäť ďalší ročník podujatia, ktorý je odbornou verejnosťou žiadaný o čom svedčí aj vaša prítomnosť...

V Európskej charte práv pacienta, v časti „Právo pacienta na bezpečnosť" sa uvádza, že: „Lekári musia vedieť predchádzať rizikám omylu sledovaním prípadov, ktoré sa prihodili, a priebežnými školeniami.“ Aj preto, no nielen preto, budú renomovaní odborníci aj praktickí lekári pre deti a dorast spolu s pediatrami a špecialistami z lôžkových oddelení, prezentovať prípady zo svojej praxe, diskutovať o aktuálnych a konkrétnych diagnostických a liečebných postupoch, aby sa vzájomne odborne obohatili. Veríme však, že tak ako po iné roky, budú zároveň vytvárať i interaktívnu, priateľskú a tvorivú pracovnú aj spoločenskú atmosféru.

Už tradične sa na organizácii festivalu podieľa aj ÚDZS prostredníctvom poučných a zaujímavých kazuistík a upozorňuje na niektoré chyby alebo omyly, ale aj poukážu na zložitosť práce pediatrov i na neodôvodnené podania. A bude tomu tak aj v tomto ročníku, kedy naše pozvanie prijal i erudovaný medicínsky právnik.

Budeme sa venovať aj sociálnej pediatrii a paliatívnej starostlivosti v pediatrii, keďže táto problematika je stále častejšia v našej praxi.

Prezentované kazuistiky navedú na riešenie diagnosticky či terapeuticky neuzavretých prípadov, upozornia na zložité i menej tradičné diagnostické a terapeutické postupy. Výber tém, spolu s erudíciou väčšiny prednášajúcich, je podkladom pre kontinuálne vzdelávanie účastníkov didakticky zaujímavou formou.

Už tradične sa v rámci podujatia vyhodnotia a ocenia víťazné kazuistiky v jednotlivých kategóriách s možnosťou publikovať ich v domácom (Pediatria - Pediatrics, Bratisl.), či zahraničnom (World Journal of Medical Images, Videos and Cases) periodiku.

Neoddeliteľnou súčasťou kazuistík je aj sociálny rozmer podujatia, kde vytvárame priestor na vzájomné stretnutia, rozhovory i na relax, ktorý bude v tomto ročníku znova umocnený tematickým spoločenským večerom. Rád by som aj touto cestou poďakoval spolupracujúcim a podporujúcim organizáciám a firme Pamida internetional, za vynikajúcu organizátorskú prácu, ktorú odvádza pri Kazuistikách.

Vitajte ešte raz na Kazuistikách 2017 a v mene organizátorov i spoluorganizátorov vám želáme príjemný pobyt v Žiline, zaujímavé nové poznatky a pohodu počas konferencie.

 

   Za organizačný výbor

Milan Kuchta                          

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.