Pozvaní prednášajúci 2018

Registrácia na Festival KAZUISTÍK z pediatrie

prof. MUDr. Wojciech Kosiak

Lekárska Univerzita, Gdansk, Poľsko

 

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. 

RÚVZ Banská Bystrica

MUDr. Veronika Fiamoli

LF MU, Brno

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS

MUDr. Mária Jasenková

Detská onkologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou - Bratislava Riaditeľka PLAMIENOK n.o

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

DFNsP, Banská Bystrica

prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.

Dekan LF UP, Olomouc

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

Prednosta Kliniky pediatrie FNsP J.A. Reimana, Prešov

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Prezident kongresu, Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

Primár Pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dekan FZSP TU v Trnave, člen výboru Českej pediatrickej spoločnosti

 

doc. MUDr. Sylva Skálová, PhD.

Prednostka DKLF, Hradec Králové

 

 

 

 

Registrácia na Festival KAZUISTÍK z pediatrie